09:53
 
Szkoła z klasą

Stop przemocy 

  • Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz członków ich rodzin

Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pragnie zwrócić uwagę Państwa na możliwość otrzymania przez osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członków ich rodzin bezpłatnej pomocy udzielanej przez podmioty i organizacje pozarządowe, które otrzymują na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
Dofinansowanie udzielane jest tym podmiotom w trybie otwartych konkursów ofert, które reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie Funduszy pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 189).
Formy świadczeń pomocowych udzielanych na wniosek osób pokrzywdzonych lub członków ich rodzin to pomoc prawna i psychologiczna, a także wsparcie o charakterze finansowym.
Obecnie dotacje na ten cel uzyskuje 31 podmiotów, w tym na terenie województwa mazowieckiego m.in. Fundacja Dzieci Niczyje, Centrum Pomocy Dzieciom Mazowiecka, Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Fundacja Centrum Praw Kobiet z Warszawy.

Pełna lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz Informator dla Pokrzywdzonego dostępne są na stronach:
- Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem,
- www.pokrzywdzeni.gov.pl
- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego www.mazowieckie.pl w zakładce: Polityka społeczna/Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie/Placówki świadczące pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie/Sieć pomocy Ofiarom Przestępstw

  • Stop przemocy - działania na terenie Gminy Nadarzyn

- punkt konsultacyjny - psycholog

- zespół ds. przeciwdziałania przemocy

- Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe "Tęcza"

- konsultacje pedagogiczne i psychologiczne dla rodziców, opiekunów, dzieci

- konsultacje prawne

- wolontariat

(więcej)

www.stopprzemocy.nadarzyn.pl

Copyright © 2008-2009 Szkoła Podstawowa w Młochowie
Projekt i wykonanie: nexis.pl